ذیحسابان همدان
 
قوانین و مقررات مالی. محاسباتی و اداری

همیشه حرفی را بزن که بتوانی آن را بنویسی، 

 چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی 

 و چیزی را امضاء کن که بتوانی پایش بایستی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ششم آذر 1393 توسط علی یاری
دستگاه های اجرایی مکلف اند نظام حسابداری و گزارشگری مالی خود را از سال 1394 بر مبنای استانداردهای مصوب بخش عمومی و دستورالعملهای حسابداری ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر این مبنا تهیه شده است طراحی نمایند. 

نظام حسابداری بخش عمومی 

استاندارد حسابداری شماره 6 بخش عمومی: موجودی ها 

استاندارد حسابداری شماره 5 بخش عمومی: دارایی‌های ثابت مشهود 

استاندارد حسابداری شماره 4 بخش عمومی: درآمد حاصل از عملیات مبادله ای   

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات) 

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی 

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی 

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - واحد گزارشگر 

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - عناصر صورتهای مالی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دهم آذر 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 توسط علی یاری
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 توسط علی یاری